Process för bygglov

Bygglovsprocessen steg för steg

Här får du information om hur bygglovsprocessen ser ut, från att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får ett slutbesked.

1. Ansökan
Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som du ansöker om bygglov. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. 

2. Handläggning  

När kommunen har fått in och granskat ditt ärende meddelar dem dig om ärendet är komplett eller om du behöver komplettera med något. Därefter kontrollerar dem om ditt ärende stämmer överens med gällande detaljplan eller andra bestämmelser och riktlinjer. 

3. Beslut  

Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden avslå din ansökan.        När du fått ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få reda på det. Byggnadsnämnden kungör därför beslutet i Post- och Inrikes Tidningar. Nämnden skickar också ut information om bygglovet till dina grannar och andra berörda, antingen genom att de delges eller genom att de får ett meddelande. De som delges har sedan tre veckor på sig att överklaga. De som inte ska delges har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungjorts. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande. Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

4. Tekniskt samråd 

När byggnadsnämnden har beviljat ditt bygglov håller nämnden oftast ett tekniskt samråd. Där gås det igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget  till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Byggnadsnämnden håller tekniskt samråd om:

  • åtgärden kräver en kontrollansvarig,
  • ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller
  • du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd.

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge dig startbesked redan när du får beslutet om bygglov, eller så snart som möjligt därefter.

5. Startbesked

När du har fått ditt startbesked kan du, 4 veckor efter det att beslutet om bygglov har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, påbörja de åtgärder som du har fått bygglov för. Om du påbörjar åtgärden utan startbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgiftFör att du ska få ett startbesked ska du visa för byggnadsnämnden att åtgärden du planerar kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen och dess föreskrifter. I startbeskedet fastställer byggnadsnämnden kontrollplanen.

6. Kommunens arbetsplatsbesök
Minst en gång under byggtiden ska någon från byggnadsnämnden besöka byggarbetsplatsen. Byggnadsnämnden för protokoll över besöket.

7. Slutsamråd

Oftast håller byggnadsnämnden ett slutsamråd när projektet avslutats. Det ska ske om ett tekniskt samråd har hållits tidigare under projektet, och om det inte är uppenbart att ett slutsamråd inte behövs. Slutsamrådet hålls oftast på den plats där du har genomfört åtgärden. Under slutsamrådet går ni bland annat igenom att kontrollplanen har följts. Byggnadsnämnden bedömer också om de kommer att kunna utfärda ett slutbesked.

8. Slutbesked

Byggnadsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa. Du får inte börja använda det du byggt förrän du har fått ett slutbesked. Om du börjar använda det du byggt utan slutbesked kan du bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift.

Du kan få slutbesked även om mindre brister finns kvar. Byggnadsnämnden gör i så fall anmärkningar om bristerna, som du får åtgärda senare. Om det är fråga om en större brist kan nämnden ge ett tillfälligt slutbesked så kallat interimistiskt slutbesked som gäller fram tills du åtgärdat bristen eller gjort en nödvändig kontroll. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord prövar nämnden slutligt frågan om slutbesked. Om det du har byggt har för stora brister ska byggnadsnämnden ta beslut om att neka dig ett slutbesked.