HJÄLP MED ÖVERKLAGANDEN

Behöver ni hjälp med att överklaga ett bygglov, en strandskyddsdispens eller en detaljplan?

Har du fått avslag eller ett beslut som gått emot dig i byggnadsnämnden eller i någon av de övre instanserna?
Vi på GRATO Arkitekter hjälper dig så att din överklagan kommer fram i tid, formuleras på rätt sätt och hänvisar till den lagstiftning och de tidigare rättsfall som kommer att tala i din sak.

Överklaga kommunens, Länsstyrelsens eller domstols beslut.

Vill du överklaga ett beslut enligt plan- och bygglagen, till exempel ett bygglov eller marklov? Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande.

Vissa av kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov och marklov kan överklagas av såväl grannar som andra vars rätt berörs av ärendet.

Så här går prövningen till.

  1. Först bedömer kommunen om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därefter skickas överklagandet till Länsstyrelsen.
  2. Länsstyrelsens jurister handlägger ärendet. I vissa ärenden deltar även handläggare med specialistkompetens inom det område som ärendet gäller.
  3. Länsstyrelsen tar ett beslut och skickar beslutet till berörda parter och kommunen.

Den som inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut kan överklaga till mark- och miljödomstolen (MMD). Överklagandet lämnas in till Länsstyrelsen som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid innan överklagandet skickas vidare till domstolen.
I vissa fall kan man även överklaga MMD:s beslut till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Överklagandet lämnas in till MMD som prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid innan överklagandet skickas vidare till MÖD.

13 kap. Överklagande enligt Plan- och bygglagenlnk till annan webbplats